Jim Morrison
"Przyjaciel to ktoś, kto daje Ci totalną swobodę bycia sobą."

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. „ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU” W LEŚNICY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOWÓZ I ODWÓZ UCZNIÓW WRAZ Z OPIEKUNAMI W RAMACH PROJEKTU PN.: „ DOBRY START LEŚNICKICH GIMNAZJALISTÓW”

 

 

Wartość udzielanego zamówienia poniżej 14.000 EUR.  W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązuje przedmiotowe wyłączenie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, o czym stanowią przepisy art.4 ust.8 przedmiotowej ustawy.

 

Przedmiotowa usługa będzie realizowana przez Publiczne Gimnazjum w Leśnicy w ramach projektu pn.Dobry wybór leśnickich gimnazjalistów- numer umowy o dofinansowa-nie: : POKL.09.01.02-16-005/13 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX  „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz uczniów oraz opiekunów Publicznego Gimnazjum w Leśnicy do szkół ponadgimnazjalnych i zakładów pracy w ramach projektu pn. .Dobry wybór leśnickich gimnazjalistów według następujących wytycznych:

Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia:

Miejsce wyjazdu

Trasa

 

 

Nazwa usługi

 

 

Data wyko-nania usługi

 

Licz-ba ucz-niów + opie-ku-nów

Godzi-na wyjaz-du ze szkoły

Go-dzina powro-tu do szkoły

PG Leśnica

ul. Nad Wodą 15

 

Leśnica- Strzelce Opolskie- Leśnica

 

 

Transport uczniów klas III do szkół ponadgimnazjalnych w Strzelcach Opolskich

 

 

 

04.12.2013

 

85

 

 

 

8.00

12.30

PG Leśnica-ul. Nad Wodą 15

 

 

Leśnica-Kędzierzyn- Koźle- Leśnica

 

Transport uczniów klas III do szkół ponadgimnazjal-nych w Kędzierzynie- Koźlu

11.12.2013

85

8.00

13.30

PG Leśnica-ul. Nad Wodą 15

 

 

 

Leśnica- Opole- Leśnica

Transport uczniów klas III do szkół ponadgimnazjal-nych w Opolu

 

18.12.2013

45

8.00

14.30

PG Leśnica-ul. Nad Wodą 15

 

 

 

Leśnica- Zakłady Azotowe Kędzierzyn- Koźle- Leśnica

Transport uczniów klas II i III do Zakładów Azotowych w Kędzierzynie-Koźlu

27.11.2013

 

 

28.11.2013

45

 

 

40

8.00

 

 

8.00

13.00

 

 

13.00

PG Leśnica-ul. Nad Wodą 15

 

 

Leśnica - Górażdże - Leśnica

Transport uczniów klas II i III do Cementowni Góra-żdże w Górażdżach

 

 

28.11.2013

 

 

29.11.2013

45

 

 

40

8.00

 

 

8.00

12.30

 

 

12.30

PG Leśnica-ul. Nad Wodą 15

 

Leśnica –Czarnocin- Centawa- Leśnica

Transport uczniów do gospodarstw agroturystycznych Czarnocinie i Centawie

 

 

14.12.2013

20

8.00

14.00

PG Leśnica-ul. Nad Wodą 15

 

Leśnica- Strzelce Opolskie- Leśnica

 

Transport uczniów klas III do Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich

 

 

12.11.2013

 

 

13.11.2013

45

 

 

40

8.00

 

 

8.00

12.30

 

 

12.30

PG Leśnica-ul. Nad Wodą 15

 

Leśnica- Zdzieszowice- Leśnica

Transport uczniów klas II i III do Zakładów Koksowniczych w Zdzieszowicach

 

20.11.2013

 

 

21.11.2013

45

 

 

40

8.00

 

 

8.00

12.30

 

 

12.30

 

Warunki dotyczące organizacji i przewozu osób:

W celu właściwego zorganizowania przewozu uczniów i opiekunów na miejsce spektaklu teatralnego wymagane jest:

 1. zagwarantowanie autobusów wyposażonych w pasy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów; dopuszcza się, żeby pasy bezpieczeństwa były tylko z przodu na pierwszych siedzeniach w autobusie z zachowaniem pozostałych warunków zawartych w ofercie;

 2. zagwarantowanie przewoźnika posiadającego licencję na krajowy transport drogowy osób;

 3. zagwarantowanie wykonania przewozu autokarowego na sprawnych technicznie środkach transportowych (własnych lub podnajętych);

 4. zagwarantowanie posiadania przez przewoźnika/ów polisy OC i NW, którą środki transportowe obligatoryjnie muszą posiadać oraz aktualne badania techniczne pojazdów;

 5. zagwarantowanie podstawienie zastępczego środka transportowego w przypadku unieruchomienia pojazdu na trasie przejazdu, jak również w przypadku zakwestionowania stanu technicznego podstawionego pojazdu;

 6. zagwarantowanie wykonywania usługi zgodnie z wymogami „Kodeksu pracy” i Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. z dnia 30.04.2004, Dz.U. nr 92 poz. 879 z późniejszymi zm.) oraz zgodnie z wymogami Ustaw z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z dnia 2005r. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zm.) w zakresie dotyczącym pojazdów;

 7. zagwarantowanie terminowego podstawienia środków transportowych w wyznaczonym miejscu, w należytej czystości wewnątrz i na zewnątrz pojazdu. 


 

Minimalne wyposażenie autokarów:

- oparcia z zagłówkami;

- pasy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów;

- liczba miejsc siedzących dla pasażerów dostosowana optymalnie do liczby osób biorących

udział w danym wyjeździe;

- sprawna klimatyzacja.

 

 1. Składanie ofert

 • Termin składania ofert: do 06.11.2013, do godziny 13.00.
  Oferty nadesłane po terminie nie będą uwzględniane przy ocenie.

 • Oferty można kierować na:

 1. adres: Publiczne Gimnazjum im. „św. Franciszka z Asyżu”,47-150 Leśnica, ul. Nad Wodą 15

 2. faks: 77 461 53 71

3. adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 • Oferta powinna zawierać:

1.Formularz oferty.

pobierz tutaj

 • Ocena ofert odbędzie się w siedzibie Publicznego Gimnazjum im. „św. Franciszka z Asyżu”,47-150 Leśnica, ul. Nad Wodą 15 w dniu 6 listopada 2013 roku
  o godz. 13.15. w gabinecie Dyrektora szkoły- Koordynatora projektu.

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia zostanie przesłana każdemu wykonawcy na wskazany nr faksu lub adres poczty elektronicznej.

 1. Kryteria oceny ofert: cena brutto - 100%.

Cena =Cn/ Cb x 100 punktów x 100 %

gdzie:

Cn – cena najniższa brutto za całość zamówienia spośród złożonych ofert

Cb – cena brutto badanej oferty

 1. Odrzucenie ofert.

 1. Jeżeli cena wybranej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wówczas może on odstąpić od podpisania umowy,a złożone propozycje odrzucić, chyba, że ma możliwość zwiększyć tę kwotę do ceny wybranej oferty.

 2. W sytuacji odrzucenia ofert Zamawiający może podjąć negocjacje z wykonawcą, którego oferta była najkorzystniejsza lub powtórzyć postępowanie.

Załączniki:

 1. Formularz oferty


Monika Kłosek- koordynator projektu